top of page

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l’establert en el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal y Garantia dels Drets Digitals 3/2018, de 5 desembre, li informem que les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIUTAT JARDÍ ARBORÈTUM amb el NIF G25841750 i domicili social a la Plaça Les Valls s/n 25199  de Lleida, amb la finalitat de utilitzar-les única i exclusivament per a la gestió, administració i comunicacions pròpies de la nostra associació.

 

Les dades personals, que han estat voluntàriament cedides per Vostè, podran ser cedides a altres socis per al millor funcionament de l’Associació, però no seran cedides a tercers. Només podran ser cedits a l’Ajuntament de Lleida als efectes de comprovació d’empadronament, consulta que autoritza expressament el sotasignant. Aquestes seran utilitzades única i exclusivament per aquesta Associació als efectes de proporcionar-li informació i serveis i durant el temps en que sigui soci. L’Associació ha adoptat les mesures organitzatives i de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que estableix la vigent LOPD i el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), així com en el RGDP 2016/679. A més a més, garanteix que el tractament de les dades de caràcter personal es realitza amb la màxima confidencialitat i seguretat. La negativa a facilitar les dades sol·licitades o a prestar el consentiment per al seu tractament implicarà la impossibilitat de ser soci de l’Associació.

Les seves dades seran conservades durant el termini que sigui estrictament necessari, les quals seran esborrades quan ja no tinguin utilitat per a l’associació, o sol·liciti l’interessat la seva supressió. Les dades facilitades seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, alhora que compromet a notificar-nos qualsevol variació.

 

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, el titular de les dades té dret en tot moment a exercitar els drets d’oposició, accés, limitació, portabilitat, rectificació i cancel·lació. Per exercir aquests drets caldrà dirigir-se per escrit a L’Associació al domicili situat a Lleida, Plaça Les Valls s/n  CP. 25199 o bé per e-mail a ciutatjardi.arboretum@gmail.com

 

Comprés i conforme amb allò exposat en els apartats precedents, per la present CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIUTAT JARDÍ-ARBORÈTUM per tal de que tracti les meves dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo i comunico, de conformitat amb el que disposa la LOPD, que limita la referida autorització al compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del responsable del tractament dins l’àmbit del seu exercici, així com la cessió als estaments oficials públics o privats oportuns necessaris per l’eficaç acompliment de les seves atribucions i objecte. 

bottom of page